ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › บริการของเรา

รายครั้ง

 • อัตราค่าบริการจะคิดค่าบริการตามระยะทางของจุดหมายของการให้บริการ(ตามอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนด)
 • พนักงงานสามารถเริ่มรับงานได้เวลา 08:30 นน.
 • บริษัทจะรับผิดชอบในความเสียหายต่อเอกสารและพัสดุภัณฑ์ของท่าน ตามราคาที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิน 1,000 บาท
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าประมาณ 15-30 นาที

อัตราค่าบริการในการรอดำเนินการ

อัตราค่าบริการในการรอดำเนินงานรับ-ส่งเอกสาร มีอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้

 • ฟรี สำหรับเวลารอดำเนินการไม่เกิน 15 นาที
 • 16 - 30 นาที  อัตราค่าบริการ 30 บาท
 • 31 - 45 นาที  อัตราค่าบริการ 50 บาท 
 • 45- 1  ชั่วโมง อัตราค่าบริการ 100 บาท 

แต่ถ้าเกินจาก 1 ชั่วโมง บริษัทจะคิดส่วนที่เกินเพิ่มอีกนาทีละ 5 บาท

อัตราค่าบริการกล่องพัสดุภัณฑ์ในการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

อัตราค่าบริการกล่องพัสดุภัณฑ์ในการส่ง มีอัตราค่าบริการดังต่อไปนี้

 • กล่องขนาด ก.  14x20x6 ซม.     อัตราค่าบริการ 25 บาท
 • กล่องขนาด ข.  17x25x9 ซม.     อัตราค่าบริการ 35 บาท
 • กล่องขนาด ค.  20x30x11 ซม.   อัตราค่าบริการ 45 บาท
 • กล่องขนาด ง.  22x35x24 ซม.   อัตราค่าบริการ 65 บาท
 • กล่องขนาด จ.  24x40x40 ซม.   อัตราค่าบริการ 80 บาท